Vyhľadať
Close this search box.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

www.sivino.sk

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov spoločnosti: Si Vino s. r. o.

Sídlo: Riečna 1702/1C 90041 Rovinka

IČO: 55 90 4831

DIČ: 2122121375

IBAN: SK2209000000005210519313

E-mail: info@sivino.sk

Telefón: +421 907 862 481

 

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.          Vymedzenie pojmov

1.1E-shop“ znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy https://www.sivino.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Uživateľom;

1.2Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

1.3Predávajúci“ sa rozumie prevádzkovateľ E-shopu webovej stránky https://www.sivino.sk, ktorým je spoločnosť Si Vino s. r. o., so sídlom Riečna 1702/1C 900 41 Rovinka, IČO:55 90 4831, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 174254/B;

1.4Spotrebiteľ“ alebo „Kupujúci“ je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.5 Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

1.6Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru, resp. Služby;

1.7Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

1.8Prevádzkovateľ“ znamená spoločnosť Si Vino s. r. o., so sídlom Riečna 1702/1C 900 41 Rovinka, IČO:55 90 4831, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 174254/B;

1.9Uživateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá používa E-shop;

1.10 „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu, a to najmä víno a prosecco;

2           Objednávka, uzatvorenie Zmluvy

2.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačidla s označením „objednávka s povinnosťou platby“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.

2.2 Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa ods. 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačidlo s označením „objednávka s povinnosťou platby“.

2.3 Bezvýhradným prijatím ponuky podľa ods. 2.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.

2.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“ Užívateľom dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.

2.5 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

2.6 Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovou správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.

2.7 V prípade Tovaru, ktorý je „dostupný na objednávku“, znamená, že tento tovar nie je ihneď skladom, ale je možné ho objednať. Po prijatí objednávky Užívateľom sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že Tovar odošle Kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od dátumu doručenia objednávky.

2.8 V prípade, akýchkoľvek nečakaných omeškaní alebo problémov s dodaním objednaného Tovaru bude Kupujúci neodkladne informovaný a bude mu ponúknutá možnosť storna objednávky alebo dohoda na novom termíne dodania.

2.9 Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek sankcií, ak nedôjde k expedícii tovaru do 7 pracovných dní od prijatia objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2.10 Prevádzkovateľ sa zaväzuje informovať Kupujúceho o všetkých podstatných okolnostiach týkajúcich sa dostupnosti a dodania Tovaru.

3           Cena

3.1 Všetky uvádzané ceny pri Tovare sú konečné vrátane. Predávajúci  nie je platcom DPH.

3.2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

4           Kúpna zmluva

4.1 Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:

4.1.1 Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.

4.1.2 Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.

4.1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od Užívateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru Užívateľovi.

4.1.4 Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ.

4.1.5 Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru Užívateľovi a to vo výške uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu.

4.1.6 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.

4.1.7 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.

4.1.8 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

4.1.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.

4.1.10 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.

4.1.11 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.

4.1.12 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar Užívateľom.

4.1.13 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.

4.1.14 Prevádzkovateľ zašle vždy Užívateľovi daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovou adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu.

4.1.15 Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý Užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný spolu so zakúpeným tovarom Prevádzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.

4.1.16 Ak kupujúci je Spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je Spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4.1.17 Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný Tovar.

4.1.18 Ak je v rámci užívateľského prostredia E-shopu pri danom Tovare uvedené, že je použitý, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených vád tohto Tovaru.

4.1.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.

4.1.20 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru Užívateľom.

5           Platobné podmienky

5.1 Za tovar a služby v E-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

5.1.1 Platba bankovou kartou online – platba kartami MasterCard®, Maestro®, VISA, VISA Electron. Po výbere spôsobu platby platobnou kartou v nákupnom košíku bude Kupujúci presmerovaný na stránku zabezpečenej platobnej brány The Pay (https://www.thepay.eu/sk/). Platba sa uskutoční okamžite a Predávajúci následne odošle Tovar na adresu doručenia, ktorú si zvolí Kupujúci v objednávke. Realizácia platby je bez poplatku.

5.1.2 Platba na dobierku – platba v hotovosti alebo kartami MasterCard®, Maestro®, VISA, VISA Electron, kuriérovi prepravnej spoločnosti pri prevzatí Tovaru. Realizácia platby je za poplatok 1 EUR s DPH.

5.1.3 Platba v hotovosti pri osobnom odbere – platba v hotovosti pri osobnom vyzdvihnutí objednávky na adrese Riečna 1702, 900 41 Rovinka. Realizácia platby je bez poplatku.

5.1.4 Platba bankovým prevodom – objednávka bude vybavená po pripísaní sumy na účet Predávajúceho. Pri zadávaní platby Kupujúci uvedie ako variabilný symbol čislo objednávky. Číslo objednávky, ako aj ďalšie náležitosti na zrealizovanie platby budú Kupujúcemu odoslané na e-mail ihneď po potvrdení a odoslaní  objednávky. Platobné údaje Predávajúceho: Si Vino s. r. o., IBAN: SK 22 0900 0000 0052 1051 9313, Variabilný symbol: uvedie sa číslo objednávky, BIC/SWIFT kód: GIBASKBX. Realizácia platby je bez poplatku.

5.1.5 Platba Google Pay a Apple Pay – platba prostredníctvom elektronickej peňaženky. Pri výbere platby pomocou Apple Pay alebo Google Pay musí zákazník postupovať podľa pokynov na obrazovke a autorizovať platbu prostredníctvom svojho mobilného zariadenia, ktoré podporuje danú službuza prostredníctvom bezpečnej platobnej brány The Pay (https://www.thepay.eu/sk/). Platba sa uskutoční okamžite a Predávajúci následne odošle Tovar na adresu doručenia, ktorú si zvolí Kupujúci v objednávke. Realizácia platby je bez poplatku.

5.1.6 „Voucher“ alebo poukaz na zľavu predstavuje zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu, ktorý môže Kupujúci využiť pri nákupe Tovaru. Dátum platnosti, zľavový kód a výška zľavy vyjadrená v percentuálnych bodoch sú uvedené na každom jedinečnom jednorázovom zľavovom kupóne. Ak má Kupujúci k dispozícii poukaz na zľavu, klikne na odkaz „Zadať kód zľavy“. Po jeho rozbalení zadá do kolónky kód kupónu a klikne na „Uplatniť kupón“. Zľava bude Kupujúcemu z objednávky ihneď odpočítaná.

6           Dodacie podmienky

6.1 Doprava Tovaru je realizovaná výlučne na území Slovenskej republiky.

6.2 Predávajúci je povinný do 7 dní od vytvorenia objednávky zaslať Kupujúcemu Tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri Tovare nebola uvedená iná dodacia lehota.

6.3 Ak je Tovar skladom, tak je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

6.4 Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, Predávajúci informuje o tom Kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

6.5 Spolu s tovarom je Kupujúcemu zasielaná faktúra (daňový doklad) a ostatné dokumenty k Tovaru alebo službe od výrobcu.

6.6 Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je Tovar dodávaný.

6.7 Predávajúci realizuje dopravu Tovaru ku Kupujúcemu prostredníctvom:

6.7.1 Prepravnej spoločnosti resp. kuriérskej služby – Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739, Obchodný register okresného súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B. Kuriérska služba s doručením do 2 pracovných dní po expedícii zo skladu Predávajúceho, je spoplatnená sumou 5 EUR s DPH v závislosti od hmotnosti zásielky. Predávajúci sa môže s Kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní Tovaru alebo služieb, ako aj cene za tieto služby.

6.7.2 Vlastnou dopravou Predávajúceho, na základe telefonickej dohody s pracovníkom spoločnosti na telefónnom čísle: +421907 862 481. Táto bezplatná služba je dostupná, len za podmienky minimálneho odberu 6 ks fliaš z Tovaru predávajúceho, a to len pre lokality: BRATISLAVA I. – . IV., ROVINKA, DUNAJSKÁ LUŽNÁ, MILOSLAVOV, KALINKOVO A HAMULIAKOVO.

6.7.3 Osobný odber na adrese Riečna 1702, 900 41 Rovinka, na základe telefonickej dohody s pracovníkom spoločnosti na telefónnom čísle: +421 907 862 481. Služba je bez poplatku.

7           Prevod vlastníckeho práva

7.1 Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet Kúpnej zmluvy.

7.2 Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo Predávajúceho, si Predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie Kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu Kúpnej zmluvy.

8           Storno Kúpnej zmluvy

8.1 Po záväznom objednaní Tovaru nie je možné objednávku stornovať.

9           Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

9.1 Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si Kupujúci objednal Tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento Tovar alebo po výzve Predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu, rozvozu vlastnou dopravou Predávajúceho Tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním Kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 10 bod 10.2.1), podľa ktorého je Kupujúci povinný prevziať objednaný Tovar.

9.2 Pri určovaní výšky náhrady škody, Predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania Tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

9.3 Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

10        Práva a povinnosti zmluvných strán

10.1 Za zmluvné strany sa pokladá Predávajúci a Kupujúci.

10.2 Kupujúci je povinný:

10.2.1 prevziať objednaný Tovar,

10.2.2 zaplatiť za Tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu,

10.2.3prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný Tovar pri jeho preberaní.

10.3 Predávajúci je povinný:

10.3.1 dodať Kupujúcemu Tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

10.3.2 spolu s Tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky dokumenty k Tovaru, ako napríklad faktúra za Tovar.

11        Informácie pre Spotrebiteľa

11.1 Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhou Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.

11.2 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená, ak sú na to splnené zákonné dôvody.

11.3 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia Tovaru (t.j. ceduľky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.

11.4 V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej Kúpnej zmluvy.

11.5 Pokiaľ Spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi, alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla Prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty. Odporúčame Spotrebiteľom, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy

11.6 Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

11.7 Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa prostredníctvom emailové adresy info@sivino.sk.

11.8 Prevádzkovateľ vráti zaplatené plnenie za Tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený Tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak Prevádzkovateľ navrhol, že si Tovar vyzdvihne sám.

12        Alternatívne riešenie sporov

12.1 Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa – predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@sivino.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

12.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

12.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

13        Ochrana osobných údajov

13.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.2 Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://www.sivino.sk/ochrana-sukromia/.

14        Prehlásenia Prevádzkovateľa

14.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

14.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

14.3 Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

14.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii https://www.sivino.sk/kontakt/

15        Záverečné ustanovenia

15.1 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

15.2 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

15.3 Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.

15.4 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

16        Rozhodné právo

16.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

17        Účinnosť

17.1 Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 15.08.2023.